desktop-large
desktop
tablet
phone
LU-15863164

Flera viktiga steg på väg mot 74 ton

Redan 2006 inleddes arbetet med tyngre fordon på allvar. 1 januari 2009 inleddes försöksverksamhet.  Våren 2014 fick Transportstyrelsen och Trafikverket i uppdrag av regeringen att förbereda införandet av  74-tons fordon på delar av det allmänna vägnätet. Hösten samma år lämnade myndigheterna sina respektive rapporter till regeringen. 22 näringslivs- och fackliga organisationer samlade sig i ett gemensamt upprop för införande av 74 ton. En hearing med berörda intressenter anordnades och  rapporterna sändes på remiss.

Alla relevanta remissinstanser – inklusive Naturvårdsverket och Energimyndigheten – har ställt sig bakom förslaget. Det finns ett brett stöd bland näringslivsorganisationer, fack och andra intressenter för att tillåta tyngre fordon. Allianspartierna är starkt för, och tidigare har Socialdemokraterna också varit starka anhängare. Runt årsskiftet 2014/15 startade en intensiv debatt om fördelarna med 74 ton. Under våren 2015 var frågan uppe i Riksdagen vid flera tillfällen.

Viktiga beslut

I april beslutade regeringen att ändra i trafikförordningen så att maxvikten på lastbilar höjs från 60 till 64 tons bruttovikt. Ändringen träder i kraft 1 juni 2015. Detta är ett viktigt steg i riktning mot 74 ton.

25 maj gav regeringen Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda parter från svenskt näringsliv, andra väghållare, länsplaneupprättare samt berörda myndigheter. Det ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 30 november 2015.

Riksdagen kräver snabbare införande

En majoritet i Riksdagen krävde genom ett särskilt tillkännagivande i Riksdagen den 3 juni 2015 att regeringen skyndsamt hanterar dessa frågor för att det ska bli tillåtet för lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton att trafikera de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet.

Riksdagens linje innebär ett snabbare införande än den linje som regeringen står för. Regeringens nuvarande linje är att frågan bör utredas ytterligare och allt tyder på att regeringen anser att en ändring till 74 ton ska göras genom en lagändring. Att ändra en lag tar lång tid, även om alla är eniga. En förordningsändring kan göras mycket snabbare.

Läs mer

Upprop från 22 organisationer om införande av 74 ton (18 augusti 2014).

Regeringsuppdraget 2014

Regeringsuppdrag ”Uppdrag om tyngre lastbilar på vägnätet” (10 april 2014)

Trafikverkets rapport ”Tyngre fordon på det allmänna vägnätet”  (14 augusti 2014)

Transportstyrelsens rapport ”Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet”  (14 augusti 2014).

Remissammanställning från Näringsdepartementet.

Regeringsuppdraget 2015

Regeringens uppdrag till Trafikverket att undersöka vilka delar av vägnätet som klarar 74 ton. (18 maj 2015)

Riksdagen 2014/2015

Riksdagens tillkännagivande om 74 ton. Det återfinns på sidan 32 i Trafikutskottets betänkande. (3 juni 2015)

Interpellationsdebatt på initiativ av Sten Bergheden (M) i Riksdagen (13 januari 2015)

Interpellationsdebatt på initiativ av Anders Åkesson (C) i Riksdagen  (29 januari 2015)

Interpellationsdebatt på initiativ av Lars Hjälmered (M) i Riksdagen (20 mars 2015)

Interpellationsdebatt på initiativ av Jessica Rosencrantz (M) i Riksdagen (24 april 2015)

Debattartiklar och övrigt

Debattartikel av Magdalena Andersson (S) och Anders Ygeman (S) om tyngre fordon ( Dagens Industri 14 januari 2014).

Debattartikel i Göteborgsposten ”Få fart på tungt lastbilsbeslut” Magnus Kårestedt VD Göteborgs Hamn m fl (4 februari 2015)

Regeringens beslut om höjd bruttovikt till 64 ton, samt uppdraget till Trafikverket om tyngre och längre tåg. (16 april 2015)

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar på de vanligaste frågorna. Har du andra frågor, kontakta info@74ton.nu

Fråga:

Är det några särskilda branscher som har större nytta av andra av att 74-tons lastbilar införs?

Svar:

Alla typer av godsslag som har hög densitet och alltså redan idag kan lasta viktmässigt fullt kan utnyttja högre bruttovikter.

Det gäller branscher som dagligvaruleveranser ut till butiker som innehåller mycket dryck & mejeriprodukter, fjärrvärmeverk (energiproduktion) då de har mycket biobränsletransporter, jordbrukets produkter, livsmedelsindustrier (främst bryggerier och alla typer av mejeriprodukter), gruvnäringen, stålindustrin, pappers- och massaindustrin, skogsbruket (rundvirkesbilar), alla typer av tankbilar (kemikalier, livsmedel, drivmedel) och transporter för bygg- och anläggning (tex grustransporter).

22 organisationer har i ett upprop ställt sig bakom kravet på 74 ton och de representerar i stort sett alla typer av industriell verksamhet.

Fråga:

Hur ser det ut i andra länder?

Svar:

Finland införde 76-tons lastbilar redan 2013, bland annat baserat på svensk forskning. Flera andra länder har tunga och långa lastbilar, till exempel Australien och Nya Zeeland.

Länderna i EU har olika förutsättningar och behov. Inom EU har de flesta 40-tons bilar som är maximalt 18,75 meter. Vissa länder, som Frankrike och Belgien, tillåter 44-tons lastbilar.  Flera EU-länder går över till 25,25 meter och 60 ton som exempelvis i Danmark, Holland och i försök i vissa delar i Tyskland.

Fråga:

Hur vet man att 74 ton fungerar?

Svar:

Sedan 2006 har forskningsprojekt i Sverige drivits med effektivare lastbilar och med demonstrationsförsök från 2009. En rad parametrar har studerats; bland annat emissioner, vägslitage, trafiksäkerhet och kostnader. Det finns även internationella erfarenheter av tyngre fordon, så i nuläget finns ett gediget underlag för implementering av 74 ton på det allmänna vägnätet.

Projekten har ofta drivits i ett omfattande samarbete mellan ett 30-tal olika företag, myndigheter och organisationer har resulterat i flera nya typer av modulfordon som på ett effektivt sätt minskar miljöpåverkan. En sammanställning av alla demonstrationsfordon som kör på det alla vägnätet med dispens hittar du på www.energieffektivatransporter.se.

Resultatet efter flera olika demonstrationsförsökt sedan 2009 visar följande:

  • Dieselförbrukningen har per transporterat ton minskat med cirka 10 procent
  • Minskning av CO2-utsläppen i med cirka 10 procent
  • Även andra miljöföroreningar har minskat i motsvarande grad
  • Logistikkostnaderna har minskat med ca 10 procent
  • Den ökade bruttovikten har inte ökat vägslitaget eftersom att lasten fördelas på fler hjulaxlar
  • 74-tons fordonen har samma framkomlighet som konventionella 60-tons fordon
  • Ingen negativ påverkan på trafiksäkerheten har påvisats

Fråga:

Vad tycker näringslivet om 74 ton?

Svar:

Det finns ett brett stöd både inom näringslivet och fackföreningsrörelsen.

22 tunga organisationer har samlade sig i augusti j2014 för ett upprop för tyngre fordon.

Flera tunga remissinstanser är starka anhängare så som Näringslivets TransportrådScania, Volvo, Skogsindustrierna samt Sveriges Åkeriföretag.

Fråga:

Vad tycker remissinstanserna om 74 ton?

Svar:

Hösten 2014 remitterade regeringen förslagen från Trafikverket och Transportstyrelsen. Drygt 130 remissinstanser svarade. I den remissammanställning som Näringsdepartementet gjorde har svaren sammanställts.

Sammanställningen visar att alla relevanta instanser ställer sig positiva till ett införande av 74-tons lastbilar. Du kan läsa flera remissvar under material.

Fråga:

Varför är 74 ton viktigt för Sverige?

Svar:

Sverige är ett litet land med stor utrikeshandel. Både import och export är viktigt för de svenska företagens konkurrenskraft. Sverige har långa transportavstånd till huvudmarknaderna och långa transportavstånd inom landet. Att effektivisera dessa transporter genom tyngre och länger fordon – både lastbil och tåg – skulle påverka alla Sveriges transportköpare positivt och därmed påverka Sveriges konkurrenskraft positivt.

Redan idag är transporter i Sverige dyra och näringslivets transporter är därför redan mycket effektiva och rationella. Möjligheten till tyngre och längre fordon är därför mycket viktigt. Många industrier i Sverige är råvarubaserade, det vill säga förhållandevis tunga i förhållande till ekonomiskt värde, till exempel livsmedelsindustrin, gruvor, stålföretag, skogsindustrin, skogsbruket, kemiindustrin med flera. Många av dessa branscher finns dessutom på den globala marknaden där priser på produkter sätts via världshandeln. Det betyder att varje möjlighet att vara effektivare och därmed spara pengar är oerhört viktigt för att klara konkurrensen.

Transport- och logistikkostnaderna utgör ofta en väsentlig del av varuvärdet för tunga godsslag och kostnadseffektiva transporter för dessa branscher och är därför avgörande för företagens konkurrenskraft, men också för jobb och tillväxt i hela landet.

Det är mot denna bakgrund som 22 tunga näringslivs- och fackliga organisationer i ett upprop kräver att tyngre fordon ska tillåtas i Sverige.

Fråga:

Varför är det inte fler EU-länder som tillåter tyngre lastbilar?

Svar:

Finland införde 76-tons bruttovikt redan 2013. I Sverige har frågan utretts under det senaste decenniet, och från och med 1 juni 2015 tillåts 64 ton.

Att Sverige och Finland ligger före beror på att våra transportbehov delvis skiljer sig från andra EU-länder. Vi har stora avstånd inom våra respektive länder, men också till våra huvudmarknader. Vi har en råvarubaserad industri som behöver flexibla vägtransporter, men också väl fungerande tåg- och sjötransporter. För våra länder är transportlogistiken extra viktig, liksom att ständigt minska transportkostnaderna.

Yttersta handlar det om våra respektive länders konkurrenskraft, om jobb och tillväxt. Andra länder i andra delar av världen med jämförbara förhållanden, exempelvis Nya Zeeland och Australien, tillåter redan ännu tyngre och längre fordon.