desktop-large
desktop
tablet
phone
CM-NB00659

Håller vägarna för 74 ton?

Håller vägarna för 74 ton? Kommer vägnätet att slitas ned fortare med 74-tons lastbilar?

Svaret är att det inte är fordonets totala tyngd som avgör slitaget, utan hur mycket last som ligger på varje hjulaxel.  Genom att 74-tons fordon har fler hjulaxlar blir lasten per hjulaxel samma som med dagens fordon. En 74-tons lastbil sliter lika mycket på vägen som de fordon som används idag.

Fram till den 31 maj 2015 var den maximala bruttovikten på det allmänna vägnätet 60 ton. Den 1 juni ökade maxvikten till 64 ton. I den mån en vägsträcka eller bro inte klarar av så stor vikt finns skyltning som informerar om den aktuella viktgränsen.

Begränsningar i vägnätet är hanterbara även på kort sikt. Det här sättet att hantera flaskhalsar och punktvisa begränsningar är inget nytt. De flesta typer av laster är delbara och kan varieras från lass till lass. Nuvarande 60-tons fordon hanterar redan idag liknande begränsningar där 60 ton inte är tillåtet.

De flesta broarna klarar 74 ton

I Sverige finns 16 000 broar inom det allmänna vägnätet. Enligt Trafikverket klarar  70 procent av dessa av 74 ton redan idag.  Det enklaste och snabbaste sättet är att skylta de broar som inte klarar 74 ton och – liksom i Finland – införa en karttjänst på internet som visar vilka vägar som klarar 74 ton. Därefter kan Trafikverket fokusera på att förstärka de broar som är viktigaste sett ur ett godsstråksperspektiv.

 

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar på de vanligaste frågorna. Har du andra frågor, kontakta info@74ton.nu

Fråga:

Vad kostar det att införa 74 ton?

Svar:

Huvuddelen av det allmänna vägnätet klarar av 74 tons bruttovikt. 70 procent bedöms klara av 74 ton. Vid ett införande av 74 ton behöver man sätta upp skyltar på de vägsträckor som inte klarar av 74 ton. En sådan omskyltning bedöms  kosta runt 200 miljoner kronor som en engångskostnad. Redan idag sätter Trafikverket upp sådana skyltar på de vägsträckor som inte klarar dagens viktbegränsningar. Den samhällsekonomiska vinsten har dock beräknats till 2,6-5,6 miljarder kronor per år.

Om man skulle förstärka hela den allmänna vägnätet så att det skulle klara av 74 ton så innebär det kostnader som inte uppskattats av någon. Trafikverket har bedömt att det skulle kosta 2,2 miljarder kronor att upprusta 100 broar på ett utpekat huvudnät. Det finns dock ingen som menar att man måste förstärka vägnätet på ett sådant sätt. Det är fullt möjligt att införa bärighetsbegränsningar och därmed skylta dessa istället för att göra investeringar. På sikt kan dess broar sedan successivt förstärkas på de delar av vägnätet som bedöms vara viktiga sett ur ett godstransportperspektiv.

Ett effektivt transportsystem bygger på en god samverkan mellan vägtrafik, sjöfart, järnväg och flyg. En samverkan där de olika  transportslagen inte ställs emot varandra, utan får utveckla sina respektive styrkor. Näringslivet – och samhället i stort  – behöver alla transportslag.

Fråga:

Hur mycket mer last kan en 74-tons lastbil ta?

Svar:

Om man jämför med dagens måttbegränsningar för lastbilar kan vi med fler hjulaxlar lasta upp till 31 procent mer per lastbil. Det innebär att knappt två 74-tons lastbilar kan lasta lika mycket som tre konventionella lastbilar.

Vanligare är att 74-tons bilar kan lasta drygt 25 procent mer, vilket betyder att tre 74-tons lastbilar kan lasta lika mycket som fyra konventionella lastbilar. Det betyder att antalet fordon på väggarna kan minska rejält om 74-tons lastbilar blir tillåtna.

För en 74-tons bil är lastvikten ungefär 50 ton. Resten av vikten är lastbilens egen vikt. Lastvikten för en konventionell 60-tons bil är ungefär 40 ton. Men detta varierar beroende lastbil och typ av transport.

Fråga:

Hur vet man att 74 ton fungerar?

Svar:

Sedan 2006 har forskningsprojekt i Sverige drivits med effektivare lastbilar och med demonstrationsförsök från 2009. En rad parametrar har studerats; bland annat emissioner, vägslitage, trafiksäkerhet och kostnader. Det finns även internationella erfarenheter av tyngre fordon, så i nuläget finns ett gediget underlag för implementering av 74 ton på det allmänna vägnätet.

Projekten har ofta drivits i ett omfattande samarbete mellan ett 30-tal olika företag, myndigheter och organisationer har resulterat i flera nya typer av modulfordon som på ett effektivt sätt minskar miljöpåverkan. En sammanställning av alla demonstrationsfordon som kör på det alla vägnätet med dispens hittar du på www.energieffektivatransporter.se.

Resultatet efter flera olika demonstrationsförsökt sedan 2009 visar följande:

 • Dieselförbrukningen har per transporterat ton minskat med cirka 10 procent
 • Minskning av CO2-utsläppen i med cirka 10 procent
 • Även andra miljöföroreningar har minskat i motsvarande grad
 • Logistikkostnaderna har minskat med ca 10 procent
 • Den ökade bruttovikten har inte ökat vägslitaget eftersom att lasten fördelas på fler hjulaxlar
 • 74-tons fordonen har samma framkomlighet som konventionella 60-tons fordon
 • Ingen negativ påverkan på trafiksäkerheten har påvisats

Fråga:

Vad visar försöksverksamheten med tyngre fordon?

Svar:

Alla försöksprojekt visar stora nyttor med fordon som är effektivare och har högre kapacitet. Utvärderingar visar till exempel att bränsleförbrukning och utsläpp varierar mellan 5-17 procent, i genomsnitt 10 procent. Effektivare transporter stärker industrins konkurrenskraft, samtidigt som vi minskar belastningen på miljön, höjer trafiksäkerheten och använder befintlig infrastruktur smartare.

Resultatet med flera olika försöksfordon visar följande:

• Minskade utsläpp med cirka 5-17 % för tyngre lastbilar (maxlängd 25,25 meter)
• Färre lastbilar på vägarna
• Ökad trafiksäkerhet
• Smartare användning av infrastrukturen
• Kräver inga infrastrukturinvesteringar, men viss omskyltning av t.ex. broar
• Lägre logistikkostnader
• Stärker svensk konkurrenskraft

En sammanställning av alla fordon, både tyngre och längre, som kör på det allmänna vägnätet med dispens hittar du på www.energieffektivatransporter.se.

Fråga:

Vem bestämmer om fordonens maxvikt?

Svar:

Fordonsvikten regleras i Trafikförordningen. Det är regeringen som ansvarar för ändringar i förordningen.

Fråga:

Vilka regler finns idag när det gäller fordonsvikt?

Svar:

Fram till den den 31 maj 2015 var den maximala fordonsvikten 60 ton i Sverige. Därefter tillåts maximalt 64 tons lastbilar. Nästa steg är att tillåta 74-tons lastbilar. Den maximalt tillåtna längden i Sverige är 25,25 meter.

I Transportstyrelsens rapport om tyngre fordon finns mer ingående beskrivningar av hur regelverken ser ut i dag.

Fråga:

Men skulle det verkligen gå att köra med så tunga lastbilar överallt?

Svar:

Eftersom ett 74-tons fordon har fler hjulaxlar betyder det att vikten per axel (yta mot vägen) inte ökar. Det betyder att 74-tons fordon kan köra på samma ställen som 64-tons bilar kan köra. Endast på vissa broar, där totalvikten är begränsande och inte axeltrycket, kan det finnas problem för 74-tons fordon. Redan idag finns det dock restriktioner för tung trafik i befintligt vägnät. Det kan handla om broar, vissa vägavsnitt och stadskärnor. Så var fordonen får köra bestäms av vägnätets prestanda.

Det finns 16 000 broar på det allmänna vägnätet i Sverige. Trafikverket bedömer att minst 70 procent av broarna redan idag klarar 74 ton. Övriga broar kan skyltas om med viktbegränsning, något som görs redan idag. I Finland har man skyltat, men också infört en särskild karttjänst på nätet som hjälper förarna att hitta de vägar som inte är dimensionerade för 76 ton. Läs mer om Finland här.

Fråga:

Klarar vägnätet verkligen av 74-tons fordon?

Svar:

Större delen av svenska vägnätet är dimensionerat för 80 ton. Det innebär att 74 ton ryms väl inom säkerhetsmarginalerna.

Redan idag finns viktbegränsningar på delar av vägnätet, så kallade bärighetsbegränsningar. Så även om det allmänna vägnätet är öppet för 60-tons bruttovikt så förekommer vägavsnitt – exempelvis broar – där den maximala tillåtna vikten understiger 60 ton. Det är därför det finns särskilda skyltar som upplyser om maximalt tillåten fordonsvikt, boggitryck eller höjd etc. Detta är något som yrkeschaufförer är vana att hantera; till exempel genom att ta en annan väg eller genom att lasta mindre på fordonet.

Fråga:

Tyngre lastbilar – de sliter väl mer på våra vägar?

Svar:

Nej, vägslitaget ökar inte med tyngre lastbilar. Det beror på att tyngden fördelas på fler hjulaxlar och det är bland annat trycket från varje däck som avgör vägslitaget. 74-tons fordon kan till och med ha lägre axellast än en konventionell lastbil.

Fråga:

Hur har det gått i Finland efter att man införde 76-tons fordonsvikt?

Svar:

Erfarenheterna från Finland är mycket goda. Det var 1 oktober 2013 som Finland införde den nya högre viktgränsen. Redan efter drygt ett år transporterades 60 procent av skogsråvaran på 76-tons fordon. TFK har gjort en utvärdering införandet av 76 ton i Finland.

Utvärderingen visar:

 • Minskning av transportkostnader med 160 miljoner euro per år.
 • Ökning av infrastrukturkostnader bland annat på grund av förstärkning av broar och höjning av låga undergångar med 846 miljoner euro på 20 års tid.
 • Minskning av underhållsbehov av vägar på grund av slitage, kostnadsbesparing 6 miljoner euro på 20 års tid.
 • Minskning av koldioxidutsläpp med 217 000 (Trafikverket) – 250 000 (VTT) ton per år, vilket motsvarar 2 % av koldioxidutsläpp från hela trafiken, inklusive persontransporter.
 • Motsvarande minskning (2 %) av utsläpp av partiklar och andra skadliga ämnen.
 • Något minskat trafikbuller tack vare minskat antal ekipage i trafiken, trots att varje tungt ekipage bullrar mer än ett lättare.
 • Någon minskning av olyckor tack vare minskat antal ekipage i trafiken.

Fråga:

Stämmer det att man i Finland inte kan köra överallt med 74-tons lastbilar, trots att det är tillåtet?

Svar:

I Finland gäller att fordon upp till 76 ton från och med 1 oktober får trafikera hela deras vägnät. Dock finns det vägar med bärighetsbegränsningar i Finland som inte kan trafikeras av tyngre fordon. För att tydliggöra var dessa begränsningar finns har Finlands motsvarighet till Trafikverket infört en nätbaserad karttjänst som visar var det finns begräsningar. Vissa av dessa höjd begränsningar är dock inte viktbegränsningar utan höjdbegränsningar för lastbilen.

Även i Sverige kommer det tillkomma en rad begränsningar i väginfrastrukturen efter ett införande av 74 ton. Så är det redan idag då vissa vägar eller broar inte är dimensionerade för dagens maxvikt om 64 ton. På dessa delar löser man det genom att skylta med den högsta tillåtna fordonsvikten.

Fråga:

Vad är dagens maxvikt för lastbilar?

Svar:

Sedan 1 juni 2015 är maximal bruttovikt 64 ton för tyngre fordon som trafikerar det allmänna vägnätet i Sverige. Innan 1 juni var det 60 ton.

Fråga:

Vem ansvarar för att vägarna verkligen håller för tyngre fordon?

Svar:

Trafikverket ansvara för det statliga vägnätet och står därför även för underhållet av det.

Eftersom 74-tons fordon är utrustade med extra hjulaxlar betyder det att vikten per hjul inte blir högre än konventionella lastbilar och ibland är det till och med lägre. Det betyder att 74-tons lastbilar inte sliter mer på vägen, och ibland till och med mindre, än konventionella fordon trots att de är tyngre.

Fråga:

Vem betalar för att Sverige ska införa 74-tons lastbilar?

Svar:

Åkerierna måste investera i nya fordon eller bygga om befintliga så att de klarar 74 ton. Investeringar i nya fordon kommer därmed indirekt att betalas av åkeriernas kunder, det vill säga transportköpare (varuägare).

Vid ett införande måste Trafikverket göra viss omskyltning. Det kostar uppskattningsvis runt 200 miljoner som en engångskostnad. Detta tas från Trafikverkets nuvarande anslag. Samtidigt är åtgärden en steg 1/2 i den så kallade fyrstegsprincipen, vilket betyder att det är ett billigare sätt att få mer infrastruktur för pengarna än att bygga nytt. Samtidigt bidrar 74-tons fordon till jobb och tillväxt i hela landet, så det finns en tydlig samhällsekonomisk nytta med de tyngre fordonen vilket också visas i det tidigare regeringsuppdrag från augusti 2014. Det finns en del broar som inte klarar 74 ton, men enligt Trafikverket är det mer än 70 procent som klarar det idag. De broar som inte klarar 74 ton måste inte åtgärdas utan bärighetsrestriktioner med skyltar kan införas.