desktop-large
desktop
tablet
phone
skogsindustrierna

Trafikverkets rapport om hur 74 ton skulle införas

I maj 2015 fick Trafikverket  i uppdrag av regeringen att utreda och göra fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet. Läs rapport här.

Sammanfattning av förslaget:

 • En ny bärighetsklass (BK4) för fordon med bruttovikt upp till 74 ton införs,
 • I ett första steg upplåts ett begränsat vägnät för BK4,
 • Därefter en successiv utbyggnad av det begränsade vägnät som har föreslagits för BK4,
 • Hela det statliga BK1-vägnätet upplåts på längre sikt för ett framtida BK4,
 • Upplåtandet av ett vägnät för BK4 föreslås ske stegvis på ett ansvarsfullt sätt där infrastrukturens framtida värden inte riskeras,
 • Utbyggnaden ska prioriteras i nära samarbete med näringslivet och att skogslänen och ett huvudvägnät ska prioriteras i ett första skede,
 • Ändringar av viktreglerna för BK1 föreslås, så att de harmoniserar bättre med viktreglerna för BK4 och underlättar ett framtida införande av BK4,
 • De sammanlagda kostnaderna för åtgärder på bro och väg uppskattas till ca 12 miljarder kronor på det strategiskt utpekade vägnätet,
 • Inom ramen för befintliga anslag föreslås en utbyggnadsplan där sju miljarder av befintligt bärighetsanslag prioriteras för en satsning för att upplåta ett vägnät för BK4,
 • Det innebär att upp emot 60 procent av ett strategiskt utpekat vägnät kan upplåtas under en planperiod inom ekonomiskt givna ramar för bärighetsanslaget,
 • Det långsiktiga målet att upplåta hela BK1 vägnätet för 74 ton uppskattas kunna genomföras under två planperioder (24 år) inom givna ramar för bärighet,
 • För en snabbare utbyggnadstakt krävs en särskild satsning på underhåll,
 • En särskild satsning på exempelvis ytterligare ca 5 miljarder kronor skulle innebära att hela det strategiskt utpekade vägnätet skulle kunna upplåtas under en planperiod (12 år),
 • Förslag förutsätter Trafikverket att lämpliga kontrollsystem och tekniska krav på fordons är tillgängliga och kan tas i bruk,
 • Konsekvensanalysen ger att det är samhällsekonomisk lönsam (positiv nettonuvärdeskvot) att upplåta ett vägnät för fordon med en bruttovikt på upp emot 74 ton. Resultaten i konsekvensanalysen uppvisar även positiva miljöeffekter av reformen, minskade utsläpp av både koldioxid och luftföroreningar,
 • Systemanalysen visar att vägtransportarbetet kan bli upp emot 3 procent högre på längre sikt om 74 tons ekipage tillåts, dock har inte hänsyn tagits till andra reformer för effektivisering av järnvägen (tex längre och tyngre tåg) eller annan beskattning än den som finns idag.