desktop-large
desktop
tablet
phone
Hearing

Stort intresse för hearing

Torsdagen den 1 oktober anordnar Trafikverket en hearing i Stockholm om fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet. Intresset är stort. Ett 70-tal personer är anmälda.

Hearingen är ett led i Trafikverkets arbete med det regeringsuppdrag som de fick den 13 maj i år. Uppdraget handlar om att analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av att tillåta tyngre fordon på vissa delar av det allmänna vägnätet. Uppdraget ska slutredovisas den 30 november 2015. I uppdraget ligger att presentera en plan för hur det identifierade vägnätet successivt ska kunna öppnas för tyngre fordon.

Trafikverket har fått i uppdrag att undersöka en rad olika frågeställningar:

  • Behov och konsekvenser av tyngre fordon på det allmänna vägnätet,
  • Tekniska faktorer som bärighet på broar och vägar,
  • Bedömningar av ytterligare kostnader för vägnätet gällande bärighet och underhåll,
  • Bedömning av omfördelningseffekter mellan väg- och järnvägstransporter,
  • Effekt på utsläpp av växthusgaser.

Det finns ett brett stöd både inom näringslivet och fackföreningsrörelsen för att Sverige ska tillåta 74 tons fordon. 22 tunga organisationer har samlade sig i augusti 2014 för ett upprop för tyngre fordon.

Här är några röster från ett par av de som kommer att delta i hearingen:

Per Bondemark - stor

– Näringslivet behöver väl fungerande transporter i hela landet. Samverkan mellan olika transportslag är oerhört viktig och därför blir det konstigt att ställa olika transportslag mot varandra. Vi behöver transportera vårt gods på både väg- järnväg och på sjön. 74 tons bruttovikt är ett smart sätt att förbättra transportsystemet och minska miljöpåverkan. Vi hoppas att detta kan bana väg för fortsatt utveckling inom alla transportslag säger Per Bondemark ordförande i Näringslivets Transportråd.

Karolina Boholm, transportdirektör_

– 74 ton är en genväg till effektivare och mer miljövänliga transporter. Finland – vårt viktigaste konkurrentland – införde 76 tons bruttovikt på rekordtid. Nu är det hög tid att Sverige följer efter. När det gäller hearingen tycker jag det viktigaste är  att fokusera på möjligheter och inte stirra sig blind på olika svårigheter. Sverige behöver kraftsamla för jobb och tillväxt i hela landet, och då är 74 ton en viktig pusselbit, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Olle Söderenergi

– Om man menar allvar med klimatpolitiken borde man införa 74 tons bruttovikt – det är en snabb och enkel metod att minska utsläppen från vägtransporterna. Det handlar om att minska koldioxidutsläppen med drygt 10 procent per transporterat ton, och den utsläppsminskningen borde välkomnas av alla som har ett intresse för att förbättra miljön, säger Olle Ankarling från fjärrvärmebolaget Söderenergi.

Läs programmet  för hearingen här!