desktop-large
desktop
tablet
phone

Färre lastbilar

Antalet fordon på vägarna minskar med 74-tons lastbilar

Genom att ha tillåtit 74-tons lastbilar på det allmänna vägnätet kommer antalet fordon minska. Det beror på att varje fordon tar större last. Därmed minskar antalet fordon.

I debatten framförs ofta att ett införande av tyngre lastbilar skulle innebära en överflyttning av gods från järnväg och sjöfart till väg. Trafikverket bedömer i sin rapport att risken för stora överflyttningar är liten och att det enbart kommer att ske i ringa omfattning. Från näringslivshåll framhålls behovet av att ha ett optimalt transportsystem där varje transportslag nyttjas på det mest effektiva sättet. Med tyngre – och på sikt längre – fordon underlättas överlastning till järnväg och sjöfart.

Läs mer

Trafikverkets rapport Tyngre fordon på det allmänna vägnätet. Rapporten utkom 14 augusti 2014.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar på de vanligaste frågorna. Har du andra frågor, kontakta info@74ton.nu

Fråga:

Hur mycket mer last kan en 74-tons lastbil ta?

Svar:

Om man jämför med dagens måttbegränsningar för lastbilar kan vi med fler hjulaxlar lasta upp till 31 procent mer per lastbil. Det innebär att knappt två 74-tons lastbilar kan lasta lika mycket som tre konventionella lastbilar.

Vanligare är att 74-tons bilar kan lasta drygt 25 procent mer, vilket betyder att tre 74-tons lastbilar kan lasta lika mycket som fyra konventionella lastbilar. Det betyder att antalet fordon på väggarna kan minska rejält om 74-tons lastbilar blir tillåtna.

För en 74-tons bil är lastvikten ungefär 50 ton. Resten av vikten är lastbilens egen vikt. Lastvikten för en konventionell 60-tons bil är ungefär 40 ton. Men detta varierar beroende lastbil och typ av transport.

Fråga:

Vad visar försöksverksamheten med tyngre fordon?

Svar:

Alla försöksprojekt visar stora nyttor med fordon som är effektivare och har högre kapacitet. Utvärderingar visar till exempel att bränsleförbrukning och utsläpp varierar mellan 5-17 procent, i genomsnitt 10 procent. Effektivare transporter stärker industrins konkurrenskraft, samtidigt som vi minskar belastningen på miljön, höjer trafiksäkerheten och använder befintlig infrastruktur smartare.

Resultatet med flera olika försöksfordon visar följande:

• Minskade utsläpp med cirka 5-17 % för tyngre lastbilar (maxlängd 25,25 meter)
• Färre lastbilar på vägarna
• Ökad trafiksäkerhet
• Smartare användning av infrastrukturen
• Kräver inga infrastrukturinvesteringar, men viss omskyltning av t.ex. broar
• Lägre logistikkostnader
• Stärker svensk konkurrenskraft

En sammanställning av alla fordon, både tyngre och längre, som kör på det allmänna vägnätet med dispens hittar du på www.energieffektivatransporter.se.

Fråga:

Blir det svårare att köra om lastbilarna?

Svar:

74-tons lastbilar är inte längre än konventionella lastbilar. Så omkörningssträckan, och därmed även tiden det tar att köra om, blir detsamma. Men eftersom antalet fordon minskar blir det färre fordon att köra om.

Fråga:

Har de tyngre fordonen längre bromssträcka?

Svar:

Nej, ett fordon med 74 ton har fler hjulaxlar än ett konventionellt fordon och varje hjulaxel är försedd med bromsar som tar upp dess respektive tyngd. Fordonen har utrustats med bromssystemet EBS (Electronic Brake System) inkopplat på dragfordonet och alla släpvagnarna, vilket innebär att bromssträckan inte ökar.

Fråga:

Klarar vägnätet verkligen av 74-tons fordon?

Svar:

Större delen av svenska vägnätet är dimensionerat för 80 ton. Det innebär att 74 ton ryms väl inom säkerhetsmarginalerna.

Redan idag finns viktbegränsningar på delar av vägnätet, så kallade bärighetsbegränsningar. Så även om det allmänna vägnätet är öppet för 60-tons bruttovikt så förekommer vägavsnitt – exempelvis broar – där den maximala tillåtna vikten understiger 60 ton. Det är därför det finns särskilda skyltar som upplyser om maximalt tillåten fordonsvikt, boggitryck eller höjd etc. Detta är något som yrkeschaufförer är vana att hantera; till exempel genom att ta en annan väg eller genom att lasta mindre på fordonet.